projekt: http://szablony.atcsites.com

O SZKOLE

projekt: http://szablony.atcsites.com

FOTOGALERIA

projekt: http://szablony.atcsites.com

LLP  COMENIUS

projekt: http://szablony.atcsites.com

NASZE  MIASTO

projekt: http://szablony.atcsites.com
projekt: http://szablony.atcsites.com

MENU GŁóWNE

Strona główna

Plan lekcji

Historia szkoły

Nasz patron

Kadra

Kronika

Uczniowie

Orlik

Projekty edukacyjne

    INFORMATOR

Dokumenty

Harmonogram

Kalendarium

Rada Rodziców

Opieka specjalistów

    KĄCIK UCZNIA

Samorząd

Linki


 
 


Warto przeczytaćW związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty  w roku szkolnym 2014/2015 obowiązują następujące  zasady  naboru uczniów  spoza rejonu do klas pierwszych.

Lp

Kryteria

Punkty

Wymagane dokumenty

1

Dziecko, które zameldowane  jest w Bydgoszczy.

60

Pisemne oświadczenie rodzica

2

Dziecko zameldowane na terenie osiedla, na  którym  znajduje się wybrana szkoła podstawowa.

10

Pisemne oświadczenie rodzica

3

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczało do wybranej szkoły podstawowej (zespołu szkół). 

20

Pisemne oświadczenie rodzica

4

Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie obwodu wybranej  szkoły podstawowej (lub osiedla, na którym znajduje się szkoła).

5

Zaświadczenie z miejsca pracy   (z ostatniego miesiąca)

5

Dziecko, którego dziadkowie mieszkają  na terenie obwodu wybranej  szkoły podstawowej (lub osiedla, na którym znajduje się szkoła)

5

Pisemne oświadczenie rodzica

6

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola położonego na terenie osiedla,  na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.

5

Pisemne oświadczenie rodzica

7

Wielodzietność rodziny kandydata. 

2

Pisemne oświadczenie rodzica

8

Niepełnosprawność kandydata.

2

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność

9

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

10

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

11

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

12

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

13

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2

Decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia z tytułu rodziny zastępczej

 

 

 

 

1. Terminy składania dokumentów i postępowanie rekrutacyjne:

•    od 12 marca do  26 marca  do godz. 14.00 - składanie zgłoszeń/wniosków przez rodziców kandydatów  oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w szkole obwodowej/pierwszego wyboru do godziny 14.00;
•    28 kwietnia o godz.13.00 – opublikowanie listy zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych;
•    od 28 kwietnia do  7 maja  do godz. 12.00 – potwierdzenie woli uczęszczania zakwalifikowanego dziecka do tutejszej szkoły:
•    9 maja o godz. 13.00 -  opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych;
•    od 9 maja  - procedura odwoławcza.

Postępowanie uzupełniające:
•    od 6 czerwca do 12 czerwca – składanie wniosków;
•    18 czerwca – opublikowanie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
•    od 18 czerwca do 23 czerwca – potwierdzanie woli;
•    25 czerwca – lista przyjętych i uruchomienie procedury odwoławczej;

2.    W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
3.    O przyjęciu kandydata spoza rejonu decyduje suma uzyskanych punktów.
4.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5.    Procedurę odwoławczą od decyzji komisji rekrutacyjnej określa art. 20zc ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.


Karta zapisu dziecka do szkoły

" Z  DROBIAZGóW  ŻYCIOWYCH  WYKONANYCH  WIELKIM  SERCEM  POWSTAJE  
WIELKOŚĆ  CZŁOWIEKA "

Prymas Polski Kardynał STEFAN WYSZYŃSKI 
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 20 W Bydgoszczy


Nasz Adres:
Szkoła Podstawowa nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
im.Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul.Grabowa 4
85-601 Bydgoszcz
tel. (0-52) 341-54-96
szkola20bydg@autograf.plAktualności

Integracja

Biblioteka

Świetlica
 monitoring pozycji