Wyszukiwarka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Szkoła Podstawowa nr 20
im. Ks.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 2
 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
tel. 52 3415496
85-602 Bydgoszcz ul.Kaliska 10
tel. 52 3211360
zspp02@edu.bydgoszcz.pl

Integracja - co to takiego?

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie...”
                           Maria Grzegorzewska

Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, czy wykształcenie człowiek jest równoprawnym członkiem społeczeństwa. Tworzymy wspólnotę, a fakt bycia jej uczestnikiem nie tylko stwarza nam olbrzymie możliwości, ale również zobowiązuje do czegoś. Rozwój człowieka obejmuje nie tylko sferę  fizyczną, ale również duchową. Nauczanie integracyjne stanowi formę edukacji dzieci niepełnosprawnych razem z dziećmi zdrowymi.


    Celem integracji jest „... dać szansę różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, nawzajem dostosować i uczyć się oraz stworzyć jedną grupę. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostaną włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z powstającymi trudnościami” ( U. Eisele, J. Bechstein, 1993).
Nauczanie integracyjne wpływa korzystnie na rozwój nie tylko intelektualny, ale także psychiczny, emocjonalny i społeczny. Uczniowie uczą się akceptacji, poszanowania ludzkiej godności, odpowiedzialności za drugiego człowieka, tolerancji społecznej.

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną ?

„Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia. Uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą, ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

    Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, 
empatii, gotowości służenia pomocą, a więc przeciwdziała istniejącym tendencjom do wykluczenia osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa. Dzięki uczęszczaniu do klasy integracyjnej, dzieci uczą
się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości. Możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi 
zmaganiami osób niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu życiowych przeszkód”.

(K. Smolińska,SP w Mrozach)

W naszej szkole prowadzone są zajecia specjalistyczne tj.:

- zajęcia z psychologiem
- integracja sensoryczna
-surdoterapia
-tyfloterapia
- rewalidacja
-gimnastyka korekcyjna
- socjoterapia
-zajęcia logopedyczne
-rewalidacja
-zajęcia z pedagogiem
-kynoterapia